Neti Uudistaja

Kilingi-Nõmme veebileht

Nr. 11, oktoober 1998


     
      Sisu:  
 

1. Talil uus vallavolikogu esimees.

Lk.1

  2. Kilingi-Nõmme Keskkoolist sai gümnaasium. Lk.1
  3. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu valis aasta õpetaja. Lk.1
  4. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu esimene istung. Lk.1
  5. Kilingi-Nõmme Linnavolikogu istungil. Lk.1
  6. Tali Vallavolikogus arutati. Lk.1
  7. Saarde Vallavolikogu istungil. Lk.1
  8. Autasustati Interneti kodulehekülgede konkursi võitjat. Lk.1
  9. K�las olid sotsiaalhoolekande- ja tervishoiutöötajad Rootsist. Lk.1
  10. Uudiseid Tihemetsast. Lk.2
  11. Ilmast ja põllust. Lk.2
  12. Tali valla probleemidest. Lk.2
  13. Maakonna juhid Kilingi-Nõmmes. Lk.2
  14. Saarde Katariina kogudusel oma õpetaja. Lk.2
  15. Maareformist linnas. Lk.2
  16. Mida arvata korteri�histust? Lk.3
  17. Arenemas on uus, noorsugu puudutav projekt. Lk.3
  18. Veelkord toetustest. Lk.3
  19. Maailmanimega suurriigi esindajana Saksamaal. Lk.3
  20. Kooliuudised. Lk.4
  21. "Relax" �tleb Michael Dunphy. Lk.4
  22. Remonditööd Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis. Lk.4
     

Kilingi-Nõmme Keskkoolist sai gümnaasium

Koolimaja

31. augustil toimunud linnavalitsuse istungil, aluseks v�ttes EV Haridusseaduse - 7, Põhikooli ja - gümnaasiumiseaduse - 2, Kultuuri- ja haridusministri m��ruse nr. 4 23. veebr. 1994. a. ning Kilingi-Nõmme Keskkooli taotluse, m�äras Kilingi-Nõmme Linnavalitsus:

1. Kilingi-Nõmme Keskkool �mber nimetada Kilingi-Nõmme Gümnaasiumiks alates 01. septembrist 1998. a.
2. Kilingi-Nõmme Keskkooli direktoril A. Lingil viia sisse vastavad muudatused dokumentatsioonis.

Gümnaasiumi p�hikirja saab iga huviline lugeda aadressil http://www.kilingi.ee/juura/gymn.htm.


Kilingi-Nõmme Linnavolikogu istungil

Kolmapäeval, 30. septembril toimunud volikogu istungist võttis osa 12 volikogu liiget 15-st, linnapea Kalle Kiipus, abilinnapea Tõnu Lapp, linnavalitsuse n�unik Eesi Kolla, arhitekt hr. Vaargas.
11 poolt ja 1 erapooletu h�ülega otsustati vastu võtta Kilingi-Nõmme linnas Raja, Aia ja P�llu tänavaga piirneva maa-ala detailplaneering. Otsus j�ustus 1 päev pärast avalikustamist linna ametlike teadete tahvlil.
Aluseks v�ttes kohaliku omavalitsuse korralduse ning valla- ja linnaeelarve seaduse, Kilingi-Nõmme linna p�him��ruse ja Kilingi-Nõmme linna eelarve menetluse korra ning l�htudes linna asutuste taotlustest ja varem s�lmitud lepingutest, samuti arvesse v�ttes sihtotstarbelisi ja muid laekumisi, kinnitati 11 poolt ja 1 erapooletu h�ülega Kilingi-Nõmme linna I lisaeelarve. I lisaeelarve tuludeks m�ärati 2 252 585 krooni ja kuludeks 2 252 585 krooni.
ühel h�ülel v�eti vastu otsus, millega lubatakse linnavalitsusel m��a O� Pärnumaa Kultuurikeskuse Kilingi-Nõmme linnale kuuluv osa hinnaga 100 000 krooni. Otsus j�ustus 1 päev pärast avalikustamist linna ametlike teadete tahvlil.
Rahuldati volikogu esimehe Agu Leivitsa avaldus oma kohustustest vabastamiseks 1. kuni 31. oktoobrini 1998. 10 poolth�ülega otsustati antud ajaks m�ärata esimehe kohuset�itjaks volikogu aseesimees Kalle Song.
Informatsiooni toimunust ja plaanitavast andsid volikogu liikmetele volikogu esimees Agu Leivits, linnapea Kalle Kiipus ja linna sotsiaalnõunik Mae Annast.


Tali Vallavolikogus arutati

8. septembril toimunud vallavolikogu istungist võttis osa 6 volikogu liiget, Tali vallavanem Ants Tiido, valla konstaabel Rauno Lensment ja vallavolikogule oma probleemide kohta avaldused esitanud Olle Zerel ning Andres Roosmaa.

6 poolth�ülega otsustati toetada valla konstaablile mobiiltelefoni ostmist.
6 poolth�ülega kinnitati vallavanema poolt esitatud Veelikse algkooli hoone rendile andmise lepingu projekt.
3 poolt-, 1 vastu- ja 2 erapooletu h�ülega v�eti vastu vallavolikogu otsus Tuule elamule eelisostu õiguse andmiseks.
6 poolth�ülega otsustati, et vallavanem teeb Pärnumaa Teedevalitsusele ettepaneku paigaldada Tali kooli �mbrusesse liiklusm�rgid �Lapsed teel�.
Vallavolikogule Jaanus Moppeli poolt esitatud kirjalikud ettepanekud tuleviku Tali valla ehitiste kohta ja valla eelarvekomisjonile v�eti teadmiseks.
Seoses sellega, et valla pearaamatupidaja ei ilmunud istungile, l�kati valla 1998. aasta eelarve t�itmise arutelu järgmisele volikogu istungile.
4 poolt- ja 1 erapooletu h�ülega otsustati rahuldada vallavolikogu esimehe Priit Posti avaldus omal soovil ametist vabastamise kohta. Vabanenud volikogu esimehe kohale esitati kaks kandidaati - Ain Iloste ja Aleksander Vilinurm. Salajase h�ületamise tulemusena otsustati vallavolikogu koosseisuliste häälte enamusega (4 poolthäält) kinnitada vallavolikogu uueks esimeheks Aleksander Vilinurm.

Tali Vallavolikogu istungiprotokolli põhjal
Ahti Seller
.


Autasustati Interneti kodulehekülgede konkursi võitjat

D�nastia - Soomannid

Maikuu �Uudistajas� välja kuulutatud ja Kilingi-Nõmme Linnavalitsuse ning ajalehe toimetuse korraldatud kodulehekülgede konkursi võitis Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi abiturient Pertti Soomann. Kahjuks oli tema ka ainus konkursil osaleja.
22. septembril Linnavalitsuses toimunud autasustamisel ulatas linnapea Kalle Kiipus võitjale kotit�ie informatsiooni, st. erinevaid arvutiajakirju ja linnavolikogu esimees Agu Leivits CD-R'i veebi meisterdamiseks m�eldud �ppematerjalide ja tarkvara koguga. Peaauhinda, kettaruumi linna internetiserveris, saab Pertti kasutada oma kodulehek�lje arendamiseks.
Konkurss oli m�eldud kõigile Saarde kihelkondlastele, kel midagi huvitavalt ja huvitavat on maailmale öelda.

Foto: V�itja Pertti (paremal) kõrval rõõmustab tema arvutiõpetajast isa Värdi Soomann.

Ahti Seller


K�las olid sotsiaalhoolekande- ja tervishoiutöötajad Rootsist

3.-7. septembril toimus Kilingi-Nõmme ja Saarde valla sotsiaalhoolekande- ja tervishoiutöötajate t�ine kohtumine vastava ala spetsialistidega Rootsi Kuningriigi Heby kommuunist. Koostöö tulemusena on k�ivitunud projekt, mille peaeesmärgiks on antud valdkonnaga seotud inimeste �petamine ja eneset�iendamine. Rootsi külalised olid sotsiaalhoolekande töö juht Carl-Gäran Carlsson, perearst Tuula Aaronen, füsioterapeut Arthur Cerczewski ning sotsiaalhoolekandetöötajad Tommy Larsson ja Mikael Bergman.

Tõnu Lapp


Lk. 1 

Talil uus vallavolikogu esimees

Tali vallavolikogu esimees A. Vilinurm

Tali vallavolikogu poolt uueks esimeheks valitud Aleksander Vilinurm on s�ndinud 6. oktoobril 1969. aastal Tapa linnas, rahvuselt eestlane, abielus ja kahe lapse isa.
Koolis k�inud Ambla Põhikoolis (1977-1985) ja J�neda Sovhoostehnikumis (1985-1988).
T��tanud Tali kolhoosis agronoomi ja osakonnajuhatajana (1989-1993), AS Tean-Kip tegevdirektorina (1993), Nigula LK järelvalvetöötajana (1993-1994), SRV Eesti Ehitus ehitustöölisena (1994). Alates 1995. aastast on ametis Tali valla maakorraldajana.


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu esimene istung

28. augustil toimunud istungil valiti hoolekogu esimeheks lapsevanemaid esindav Karl Ruukel ja aseesimeheks K�lliki Koger ning arutleti Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi p�him��ruse üle.


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu valis aasta õpetaja

10. septembril toimunud koosolekust võtsid osa hoolekogu liikmed Karl Ruukel, K�lliki Koger, Aili Laasi, Eve Sinijärv, Kaspar Kaugija, Kalle Song, Enri Pahapill, Mae Annast, gümnaasiumi amet�hingu organisatsiooni esindajad Reet Liblik, Anne Aasamets ja Kalina Ka�irina ning kooli õpetajate esindaja Leida Ohtla.

Päevakorras oli Pärnu Maavalitsuse Haridusosakonnale 1998 aasta õpetaja kandidaadi valimine. Kilingi - Nõmme Linnavolikogu esimees ja lapsevanem Agu Leivits tegi ettepaneku arvata kandidaadiks Margit Schmidt - seoses suurte pedagoogioskuste ja võimlemisklubi �Githa - juhtimisega. õpetajate poolt valitud kandidaadina esitas Leida Ohtla koolidirektor Aarne Lingi. Kooli ameti�hingu poolt valitud kandidaatidena esitas koosolekule a� usaldusisik Reet Liblik Olli Andessaare, Ly Kuninga ja Margit Schmidti Kooli vilistlaste kandidaadiks esitas Kaspar Kaugija Eduard Mäetagase. Anne Aasamets luges ette õpilastepoolsed kandidaadid - 16 õpilast esitasid Mare Lapi, 13 Olli Andessaare, 9 õpilast Helle õige ja 9 õpilast Aarne Lingi.

Pärast väikest diskussiooni asuti h�ületamise juurde. Salajase h�ületamise tulemusena said esitatud kandidaadid hääli järgmiselt: Olli Andessaar 3, Ly Kuningas 2, Mare Lapp 0, Aarne Link 0, Eduard Mäetagas 5, Margit Schmidt 1, Helle õige 0.
H�ületamise tulemusel otsustati esitada Kilingi - Nõmme Gümnaasiumi hoolekogu ja a� organisatsiooni poolt Pärnu Maavalitsuse Haridusosakonnale �AASTA �PETAJA 1998� kandidaadiks Kilingi - Nõmme Gümnaasiumi emakeele õpetaja Eduard Mäetagas.

Ahti Seller


Saarde Vallavolikogu istungil

9. septembril toimunud vallavolikogu istungil kuulati vallavolikogu esimehe A. �una ja vallavanema T. Kulu poolt ette kantud informatsiooni valla koolide olukorrast õppeaasta alguseks, Pärnu maakonna planeeringust, P. Nurmekunna mülestuskivi avamisest ja muust.

Kuulanud ära valla peamaakorraldaja T. Roseni ettekande, otsustas vallavolikogu teha maavanemale ettepaneku ENSV taluseaduse alusel p�liseks kasutamiseks antud maa kasutamise lõpetamiseks vastavalt asjaõigusseaduse rakendamise seaduse - 18 lg 4 ja maareformi seaduse - 8 lg 4 alusel j�rgmiste talude osas: Jäärja k�la Soti talumaa (kasutaja Raivo P�rna), Lodja k�la Puujala talumaa (kasutaja Tarmo P�rna) ja Kanaküla k�la Pedaku talumaa (kasutaja Enno Roolaht). Nimetatud talumaade kasutamise lõpetamisel j��b maa j�tkuvalt riigi maaks.
Kuulanud ära valla peamaakorraldaja T. Roseni ettekande, otsustas vallavolikogu Saarde Vallavalitsusel m�ärata tagastamise kõigus vabaks jäänud maade arvelt (end. S�engu A-163) teenindusmaa Tihemetsa Jahiseltsi lasketiiru rajatisele.
ära kuulanud vallavolikogu esimehe A. �una ettekande, otsustati munitsipaliseerida riigile kuuluv Tihemetsa P�llumajandustehnikumi saun.
Vallavolikogule laekunud avalduse põhjal, milles v�ljendati rahulolematust Tihemetsa alevikus tegutseva baari �Tiina� töö üle, tehti k�nealuse baari juhtkonnale hoiatus.
Vallavolikogule laekunud avalduse põhjal, milles v�ljendati rahulolematust Tihemetsa aleviku elamute veev�rgi madala surve ja vee kvaliteedi üle, otsustati teha O� Saarde Kommunaalile ettepanek puuduste likvideerimiseks.
Seoses vajadusega laiendada O� Saarde Kommunaal tegevusvaldkonda otsustati t�iendada antud ettev�tte p�hikirja ning viia tegevusalade loetellu sisse tegevus � transportteenused Eesti Vabariigi piires.

Saarde Vallavolikogu teadaandmise põhjal
Ahti Seller


 

Toimetaja Ahti Seller.
Neti Uudistaja nr.1; nr.2; nr.3; nr.4; nr.5; nr.6; nr.7; nr.8; nr.9; nr.10
Kilingi-Nõmme