Netileht.gif (10526 bytes)

Kilingi-Nõmme veebileht

Nr. 3, jaanuar 1998


Veel arstiabist meie piirkonnas

Kilingi-Nõmme raviasutus

Tänu Saarde Vallavalitsuse toetusele j��b avatuks med. punkt Tihemetsas. Med. õde Hiie Antons töötab seal igal tööpäeval kella 08.00-10.00. Sel ajal on võimalik m��ta vererõhku, saada s�steravi, f�sioteraapia protseduure, lihtsamaid nõuandeid.

Alates 1. veebruarist hakkavad samas toimuma ka perearstide vastuvõtud. Iga kuu esimesel teisipäeval võtab vastu dr. Ly Andla, teisel kolmapäeval dr. Elsa Volkov, kolmandal neljapäeval dr. Ruth Song. Vastuv�tuaeg on kõigil kell 09.00-11.00.
Soovitame meie patsientidel end eelnevalt registreerida med. punktis Hiie Antonsi juures, et teaksime Kilingi-Nõmmest kaasa võtta abivajajate ambulatoorsed kaardid.

Eelmises lehes palusime patsientidel end arsti vastuvõtule eelnevalt registreerida. Siinkohal tahaksime seda palvet korrata, eelkõige patsientide endi huvides järjekordade v�ltimiseks. Omalt poolt p��ame tagada, et registreerunud saaksid vastuvõtule enam-v�hem m�äratud ajal.
Tuletame meelde, et arstlikku konsultatsiooni saab ka telefoni teel eelpool mainitud aegadel.

Loodame m�istvat suhtumist juhul, kui koduvisiiti ei tule alati Teie poolt valitud perearst. Meie teeninduspiirkond on pindalalt suur, seega vahemaad pikad. Näiteks pole mõttekas sõita mitmel arstil korraga Jäärjasse või Kanak�lla.
Oma perearsti äraolekul (t�iend�pe, puhkus, haigus jne.) võib julgesti p��rduda kahe ülejäänud arsti poole.

Oleme oma patsientidele väga tänulikud kõikide ettepanekute eest, mis muudaksid meie koostöö tulemuslikumaks.

Foto: ABIV�RAV: Uks Kilingi-Nõmme perearstide ja hambaarstide vastuvõturuumidesse, apteeki ning haiglasse.

E. Volkov, R. Song, L. Andla


Saarde Vallavolikogus arutati

14. jaanuaril toimunud vallavolikogu istungist võttis osa 11 volikogu liiget 13-st.
Istungil kinnitas vallavolikogu ühel h�ülel valla 1998. aasta eelarve koos esitatud t�ienduste ja parandustega.

Alates 29. 12. 1997. töötab abivallavanemana Ants Pedaja, istungil tegi vallavanem T. Kulu ettepaneku kinnitada Ants Pedaja ka vallavalitsuse liikmeks. Ettepanek kiideti heaks ning seoses sellega peatusid ka uue abivallavanema volitused volikogu liikmena. KOKS seaduse - 19 ja - 20 järgi asub asendusliikmena tema asemele valimistel sama erakonna esimene valimata jäänud kandidaat Heiki Kangur.

Vallavolikogu protokolli põhjal Ahti Seller


Saarde vallavolikogu istungitest osavõtt 1997. aastal

Vallavolikogu istungeid toimus 1997. aastal 9.
Seitse volikogu liiget võttis osa kõikidest istungitest, viis liiget 8-st ning üks liige 7-st istungist.
J�rgnevalt vallavolikogu töös osalemise statistika (nimi - istungitest osav�tu arv):

1. Ene Kukk 9
2. Aita Matson 9
3. Ants Pedaja 9
4. Liivi P�hn 9
5. Karl Ruukel 9
6. Villy Saage 9
7. Evald Tamsalu 9
8. Ivo Arum�e 8
9. V�ino Lill 8
10. Rein Luha 8
11. Ene Olde 8
12. Aivar �un 8
13. Värdi Ernits 7

Uudiseid Tihemetsast 

Elust Tali vallas 

Kooliuudised 

Ilmast ja põllust 

Politsei tööst 

Kilingi-Nõmme linna ja Saarde valda külastas Rootsi s�pruskommuuni sotsiaalhooldeosakonna direktor

Kolmapäev, 21. jaanuar.
21.jaanuaril külastas Kilingi-Nõmmet Rootsi Heby s�pruskommuuni sotsiaalhoolekandeosakonna direktor hr. Bo Glaas. Kohtumine Kilingi-Nõmme ja Saarde valla sotsiaalnõunikega toimus Kilingi-Nõmme linnavalitsuses, kohtumisel viibisid ka Pärnu Maavalitsuse Sotsiaalhoolekande- ja Tevishoiuosakonna juhataja ning Kilingi-Nõmme aselinnapea.Lepivad kokku!

Kilingi-Nõmme linn ja Saarde vald on teatavasti Heby kommuuniga pikaaegsetes s�prussidemetes, kuna hr. Bo Glaas on oma praegusele ametikohale alles hiljuti asunud, tundis ta elavat huvi meie piirkonna sotsiaalprobleemide vastu. K�ivitamisel on �hiselt kaks sotsiaalkoolituse programmi maakonna ja üks meie piirkonna tasemel. M��dunud aasta oktoobris külastasid meid Heby kommuuni sotsiaalhooldustöötajad, kes kohtusid siin tegelike sotsiaaltöö tegijate - haigla hooldusosakonna ja Tihemetsa vanuritekodu töötajatega.

Kuna meie töötajatel puudub vastav koolitus, kõik teadmised, mida nad oma ameti juures vajavad, on neil tulnud praktilise töö kõigus omandada, siis oleks neile väga kasulik saada õpetust Rootsi kolleegidelt. See amet on raske, kuid isegi füüsilisi j�upingutusi on võimalik kergendada vastavate abivahendite ja ka hooldusv�tetega. Meie töötajad on väga tublid, hoolimata suurest koormusest ning k�llalt napist töötasust on nad suutnud olla oma patsientidele headeks haldjateks. Loodame Rootsipoolsest koolitusest kasu hoolealustele, eriti aga hooldustöötajatele

21.jaanuari kohtumisel andsid sotsiaalnõunikud M. Annast ja M. Kurri l�hikese ülevaate oma piirkonna sotsiaalprobleemidest. Suurim probleem on meie piirkonnal �hine - väike tööh�ive ja sellest tulenevalt perede majanduslik toimetulematus. Koos külastati ka vastvalminud Tihemetsa vanuritekodu ja Kilingi-Nõmme Haigla hooldeosakonda.

Mae Annast


Kilingi-Nõmme linnavolikogu istungitest osavõtt 1997. aastal

Linnavolikogu istungeid toimus 1997. aastal 11.
Kolm volikogu liiget võttis osa kõikidest istungitest, neli liiget 10-st, kaks liiget 9-st, kolm liiget 8-st, üks liige 7-st ning kaks liiget 6-st volikogu istungist.
J�rgnevalt linnavolikogu töös osalemise statistika (nimi - istungitest osav�tu arv):

1. Mae Annast 11
2. Agu Leivits 11
3. Reet Sinik 11
4. Aleksander Lind 10
5. Aarne Link 10
6. Tea Ruul 10
7. Kalle Song 10
8. Laszlo Banyasz 9
9. Kalju Jürisoo 9
10. Erli Aasamets 8
11. Raido Kirschbaum 8
12. Heino Kiviselg 8
13. Endel Maddison 7
14. Toomas Hallop 6
15. Argo Särav 6

 

Lk.1        Lk.2        Lk.3       Lk.4

Toimetaja Ahti Seller, ahti@kilingi.ee.
Neti Uudistaja nr.1; nr.2
Kilingi-Nõmme