Neti Uudistaja

Kilingi-Nõmme veebileht

Nr. 4, veebruar 1998


Kilingi-Nõmme linna, Saarde ja Tali valda külastasid ministrid

Kilingi-Nõmme raviasutus

Teisipäeva, 17. veebruari pärastlõunal toimus Pärnu maavalitsuses Eesti Vabariigi valitsuse väljasõiduistung. Enne istungi algust tegid ministrid p�gusa ringsõidu m��da Pärnumaad.

Kilingi-Nõmme linna külastas kultuuriminister Jaak Allik. Linnavalitsuses võtsid teda vastu linnavolikogu esimees Agu Leivits, linnapea Kalle Kiipus ning abilinnapea Tõnu Lapp. Ministriga kohtuma olid tulnud ka linnavalitsuse n�unik Eesi Kolla, Saarde koguduse diakon Enri Pahapill, Kilingi-Nõmme klubi juhataja Maret Räästas ning "Uudistaja" toimetaja Ahti Seller. Kultuuriministrit saatis maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja aset�itja kultuurialal Aet Maatee.

Kilingi-Nõmme linnapea andis külalisele kiire ülevaate linnas tehtust ning teoksil olevast, r��kis ka lahendamist vajavatest probleemidest. Üheks selliseks on koolihoone vajunud lagede toestamiseks vajamineva raha leidmine. Peale koolimaja külastamist arvas minister Allik, et kuna olukord on tõesti väga t�sine, tuleb omavalitsuste ja RIP-i rahadest puuduj��v summa (5 miljn. krooni) riigieelarvest t�en�oliselt siiski leida. Ta lubas probleemist rääkida ka Pärnus toimuval valitsuse istungil.
Lisaks koolimaja külastamisele näidati kultuuriministrile ehitatavat laululava ning tema erisoovil linna klubihoonet. K�lastati veel Kilingi-Nõmme raamatukogu. Minister oli väga huvitatud, kas raamatukokku on tellitud ka ajakiri "Teater. Muusika. Kino." ning leides selle teiste kultuuriväljaannete kõrvalt riiulilt, ei olnud ta kitsi oma heameele avaldamisega. Väga t�htsaks pidas ta, et lugejatele oleksid k�ttesaadavad kõik kolm Eesti suuremat päevalehte, kuna tema arvates langevat need �ha enam erinevate poliitiliste parteide mõju alla ning avaldavad seetõttu ühel ja samal teemal väga vastakaid artikleid. Kuid inimestele peab j��ma valikuvõimalus, arvas minister.

Saarde ja Tali valda külastas minister Peep Aru. Teel Kilingi-Nõmme peatus ta Ristik�la sillal, et seda kui 1997. a. ��remaade programmi objekti l�hemalt vaadata. Saarde vallavalitsuses kohtus minister Aru Saarde ja Surju valla juhtidega. Kilingi-Nõmme linna esindas koosviibimisel linna sotsiaalnõunik Mae Annast. Vallajuhid r��kisid oma muredest ja tulevikuplaanidest, minister kuulas.
Saarde vallavalitsusest s�itis minister Aru edasi Tali valda, et külastada Lanksaare talu ning kohtuda Tali seltsimajas Tali vallajuhtide ning kohalike ettev�tjatega.
Ministrit saatis maavalitsuse arengutalituse juhataja Arno Rajande.

Foto: Kultuuriminister Jaak Allik Kilingi-Nõmme klubis. Vasakul maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja aset�itja Aet Maatee ning Kilingi-Nõmme linnapea Kalle Kiipus. Paremal (seljaga) klubijuhataja Maret Räästas.

Ahti Seller


Eesti lippKas �kskõiksus või midagi enamat?

Vabariigi Valitsus on kehtestanud riigilipu kasutamise korra ja m�äranud riigilipu heiskamise päevad.
Nendeks on:
1) 1. jaanuar - uusaasta,
2) 2. veebruar - Tartu rahulepingu aastapäev,
3) 16. veebruar - Leedu iseseisvuspäev,
4) 24. veebruar - rahvusp�ha,
5) 1. Mai - kevadp�ha,
6) maikuu teine pühapäev - emadepäev,
7) 14. juuni - leinapäev (lipud heisatakse leinalipuna),
8) 23. juuni - võidup�ha,
9) 24. juuni - jaanipäev,
10) 20. august - taasiseseisvumispäev,
11) novembrikuu teine pühapäev - isadepäev,
12) 16. november - taassõnnipäev,
13) 18. november - Läti Vabariigi väljakuulutamise päev.

Sina, hea linnakodanik, n�ed ise, kuidas Kilingi-Nõmmes selle asjaga on? Tuleb ehk meelde seegi, kuidas punaste võimu ajal oli. Punalippe juba ei unustatud ja ka seinad pandi punastest loosungitest kirendama. Linnas on ridamisi ettev�tteid ja asutusi, kus kamandavad needsamad direktorid ja juhatajad. Valimiste eel oleme me kuulnud kenakest hulka truusid riigialamaid sini-must-valgeid loosungeid h��dmas. �limalt aatelistena on endid nõidanud n�ukogude võimu poolt õigusvastaselt v�ärandatud ja nüüdseks tagasi saadud majade ja maade omanikud. Huvitav, mida see seltskond Tartu rahulepingu aastapäeva puhul sellest päevast oma lastele kodudes võis rääkida, või n�iteks koolis? Aga lippudest oli linn Tartu rahulepingu aastapäeval praktiliselt lage.

Ootame ära, mida toovad järgmised lipupäevad, 16. veebruar - Leedu iseseisvuspäev ning 24. veebruar - Eesti Vabariigi rahvusp�ha ja siis hindame olukorda uuesti.
M�nede prominentide eneseõigustusele vastamiseks tsiteerin l�iku Haldusõigusrikkumiste seadustiku 159. paragrahvist: "Riigilipu heiskamata j�tmise eest m�äratakse rahatrahv kuni k�mne päevapalga ulatuses".

Jaago Lensment


Uudiseid Tihemetsast 

Mis on Tali vald? 

Kooliuudised 

Ikka saun, saun... 

Vabadussõjast 

Suletakse Veelikse algkool

Tali vallavolikogu otsusel suletakse Veelikse algkool 1. juunist 1998.
Praegu õpib koolis 8 last, sügisel oleks neist Veeliksele jäänud viis. L�hima �ppeasutuseni, Tali põhikoolini on lastel võimalus sõita liinibussiga. Tali vallavolikogu tegi Tali koolile ettepaneku avada vajadusel uuesti ka internaat. Mülemale Veelikse algkooli õpetajale on pakutud töökohta vallakeskuse koolis.
Lahtine on Veelikse koolihoone saatus. Enne n�ukogude okupatsiooni korjandusrahadega ehitatud ja hiljuti remonditud maja on heas seisukorras. Koolimaja olevat k�las ainuke koht, kus ruumi suurema hulga rahva jaoks ja kus saavat ka kinos k�ia.


Toimus Kilingi-Nõmme linnavolikogu selle aasta esimene korraline istung

Kolmapäev, 28. jaanuar 1998.
V�ttes aluseks Planeerimis- ja ehitusseaduse (avaldatud RT I 1995, 59, 1006, redaktsioon RT I 1996, 49, 953 ja RT I 1996, 36, 738) - 18(1) ja Kilingi-Nõmme linna ehitusm��ruse (Kilingi-Nõmme Linnavolikogu m��rus 16. 04. 1997 nr. 14) - 11 (1) otsustas Kilingi-Nõmme Linnavolikogu vastu võtta Kilingi-Nõmme linnas Raja, Aia ja P�llu tänavaga piirneva maa-ala detailplaneeringu. Otsus j�ustub 1 päev pärast avalikustamist linna ametlike teadete tahvlil.
V�ttes aluseks Planeerimis- ja ehitusseaduse (avaldatud RT I 1995, 59, 1006, redaktsioon RT I 1996, 49, 953 ja RT I 1996, 36, 738) - 18(1) ja Kilingi-Nõmme linna ehitusm��ruse (Kilingi-Nõmme Linnavolikogu m��rus 16. 04. 1997 nr. 14) - 11 (1)
otsustas Kilingi-Nõmme Linnavolikogu vastu võtta Kilingi-Nõmme linnas Sambla, Pargi ja Pärnu tänavaga piirneva maa-ala detailplaneeringu.

Moodustati Kilingi-Nõmme linna p�him��ruse muutmise ajutine komisjon järgmises koosseisus: Erli Aasamets � linnavolikogu liige, Kilingi-Nõmme Kk õpetaja; Mae Annast - linnavolikogu liige, Kilingi-Nõmme LV sotsiaalnõunik; Eesi Kolla - Kilingi-Nõmme LV n�unik; Agu Leivits - linnavolikogu esimees, Nigula Looduskaitseala teadusdirektor; Maie Tuuksam � Kilingi-Nõmme LV linnasekret�r; Kalle Song - linnavolikogu aseesimees, Kilingi-Nõmme Tulet�rje- ja P��steasutuse pealik.

Pärnu Maakohtu kohtukaasistujateks valiti Tiiu Karu, Maie Klein, Arvo Linnuste, Elmar Melnits, Jaan Peterson, Evi Pihelgas, Malle Rosenberg, Eve Vaikmaa.

Kilingi-Nõmme linna 1997.a. eelarve t�itmise aruanne j�i kinnitamata, sest revisjonikomisjon ei ole veel oma tööd l�petanud.
Ettekande Kilingi-Nõmme linna 1998.a. eelarve koostamise p�him�tetest pidas Kilingi-Nõmme linnapea Kalle Kiipus. Käesoleva aasta prioriteetideks on koolihoone varisemisohtlike lagede toestamine ning Kilingi-Nõmme laululava ehituse l�petamine. Volikogu liikme Heino Kiviselja poolt tehtud ettepanekul arvestatakse eelarve koostamisel ka linna endise keskkatlamaja masuudihoidlate likvideerimiseks vajaminevate kulutustega.

Linnavolikogu otsustas jätta rahuldamata Kilingi-Nõmme Keskkooli juhtkonna taotluse arvutite liisimiseks koolile. Leiti, et eelarvelistele investeeringutele tuleb l�heneda kompleksselt, st. arvestades kogu linna vajadusi ning taotluse arutamine l�kati edasi.
Rahuldamata j�eti ka Kilingi-Nõmme Keskkooli juhtkonna taotlus uute ametikohtade loomiseks. Tehti ettepanek leida taotletud ametikohtadele kate asutuse sisemiste �mberkorralduste teel.

Kolmapäeval, 18. veebruaril algusega kell 11.00 toimus Kilingi-Nõmme klubis Kilingi-Nõmme Linnavolikogu selle aasta teine korraline istung.
Volikogu istungist võttis osa 11 volikogu liiget 15-st, linnapea Kalle Kiipus, abilinnapea Tõnu Lapp, linnasekret�r Maie Tuuksam ja n�unik Eesi Kolla.
10 poolt ja 1 vastu h�ülega otsustati vastu võtta Kilingi-Nõmme Linnavolikogu m��rus, millega kinnitati Kilingi-Nõmme linna 1997. a. eelarve t�itmise aruanne.
Kilingi-Nõmme linna 1998. a. eelarve otsustati ühel h�ülel suunata teisele lugemisele.
ühel h�ülel otsustati vastu võtta Kilingi-Nõmme Linnavolikogu otsus, mille alusel alates 1. märtsist 1998. a. t�useb Kilingi-Nõmme linnavalitsuse töötajate palk 25 %.


 

Lk.1        Lk.2        Lk.3       Lk.4        Lk.5       Lk.6

Toimetaja Ahti Seller, ahti@kilingi.ee.
Neti Uudistaja nr.1; nr.2; nr.3
Kilingi-Nõmme