Neti Uudistaja

Kilingi-Nõmme veebileht

Nr. 9, august 1998


     
      Sisu:  
 

1. Kilingi-Nõmme saabus Heby kommuuni poolt kingitud kell.

Lk.1

  2. Uuel õppeaastal Kilingi-Nõmme Keskkooli internaat tasuline. Lk.1
  3. Moodustati Kilingi-Nõmme Keskkooli hoolekogu. Lk.1
  4. Kilingi-Nõmme Linnavolikogu istungil. Lk.1
  5. Uus sissekanne Kilingi-Nõmme Linna Auraamatusse. Lk.1
  6. Lõuna-Pärnumaad külastas Euroopa N�ukogu ekspertgrupp. Lk.1
  7. Kodukaunistamise ülevaatusel m�rgiti ära ka Kilingi-Nõmme. Lk.2
  8. Rahvusvahelise koorifestivali maapäev Kilingi-Nõmmes. Lk.2
  9. Uudiseid Tihemetsast. Lk.2
  10. Tali uudised. Lk.2
  11. Toetustest. Lk.2
  12. K�las kodumaal. Lk.2
  13. Kanakülas surisesid filmikaamerad. Lk.3
  14. Lugeja kirjutab. Lk.3
  15. Ilmast ja põllust. Lk.3
  16. Saarde vallas raiuti l�vi. Lk.4
  17. Kirikukoori reisim�rkmeid Saaremaalt. Lk.4
  18. Haigruaasta turvakodus. Lk.4
  19. Mülestused, mülestused... Lk.4
     

Lõuna-Pärnumaad külastas Euroopa N�ukogu ekspertgrupp

21.-22. juulil viibis Lõuna-Pärnumaal Euroopa N�ukogu juures tegutseva bioloogilise ja maastiku mitmekesisusega tegeleva komitee turismi ja keskkonna ekspertgrupp, mille koosseisus olid eksperdid Belgiast, K�proselt, Prantsusmaalt, Taanist ja Soomest. Missiooni eesmärgiks oli laiendada eelmisel aastal Läti Vabariigis asuva Põhja-Vidzeme Biosf��rikaitsealal alustatud s��stliku turismi arendamise ja loodusliku mitmekesisuse kaitse pilootprojekt Lõuna-Pärnumaale. Seni on Nigula Looduskaitseala ja Põhja-Vidzeme Biosf��rikaitseala teinud t�husat koostööd Eesti-Läti piirile j��vate soode kaitseks ning suund on v�etud �hiskaitseala loomiseks (praegu kogu maailmas m�rgalade kaitsel väga aktuaalne).
21. juulil külastati H��demeeste vallas Kablit (kohtumine kohaliku MT� Kablirand esindajaga ja tutvumine Kabli linnujaamaga), Rannametsa luiteid ning H��demeeste-Pulgoja rannaniitu ning kohtuti vallavalitsuse esindajatega, kes tutvustasid vallas k�ivitunud Phare CBC turismiarendusprojekti. Erilise mulje j�ttis kogu missioonile k�laskõik �itsvate niidu kurem��kade ehtes rannaniidule, mille s�ilitamiseks vajaliku karjatamise tagamiseks arvati olevat ka suured võimalused kasutada Euroopa Liidu toetusi. Peale lõunat toimus k�laskõik Nigula Looduskaitsealale, kus peale väikest n�upidamist l�biti �hiselt 7 kilomeetri pikkune �pperada, mis j�ttis eriti tugeva mulje palju k�inud L��ne-Euroopa ekspertidele.
22. juulil toimus kohtumine Kilingi-Nõmme, Saarde ja Tali omavalitsusjuhtidega Kilingi-Nõmmes, külastati ka Saarde kirikut ja kirikum�isa, Jäärja piiripunkti ning Kilingi-Nõmme kesklinna. Omavalitsusjuhid andsid ülevaate regiooni majandusolukorrast, arengu probleemidest (tööpuudus maapiirkonnas, majanduse �hek�lgsus) ja võimalustest. �he nii Eesti kui Läti piiriala majanduse aktiviseerimise võimalusena n�hti ka varasema tiheda suhtluse taastamist ning �hise s��stlikule majandusele orienteeritud arengupiirkonna loomist.
Loodame, et missiooni poolt koostatav aruanne aitab leida meie piirkonna edasiseks arenguks uusi võimalusi ning käivitada �hiseid piirkondlikke arendusprojekte.

Agu Leivits


Kilingi-Nõmme Linnavolikogu istungil

13. juulil toimunud linnavolikogu istungist võttis osa 12 volikogu liiget, linnapea Kalle Kiipus, abilinnapea Tõnu Lapp, linnasekret�r Maie Tuuksam, n�unik Eesi Kolla, arhitekt Lehemaa, Kilingi-Nõmme Majandus�histu juhatuse esimees Peep Kaljuste.

�hel h�ülel v�eti vastu otsus otsus, millega lubati Kilingi-Nõmme Linnavalitsusel s�lmida Eesti �hispanga Pärnu kontoriga leping arvelduskrediidi saamiseks summas kuni 500 tuhat krooni t�htajaga kuni üks aasta.
Kilingi-Nõmme linnas Raja, Aia ja P�llu tänavaga piirneva maa-ala detailplaneeringu kehtestamine v�eti lahkarvamuste t�ttu volikogu esimehe Agu Leivitsa ettepanekul päevakorrast maha.
10 poolt h�ülega kehtestati Kilingi-Nõmme linnas Sambla, Pargi ja Pärnu tänavaga piirneva maa-ala detailplaneering.
10 poolt h�ülega tunnistati erastamisele mittekuuluvaks Kilingi-Nõmme linnas Pärnu tn. 42 Kilingi-Nõmme Majandus�histule kuuluvas hoones asuvad korterid 1-5. Seda seoses vajadusega kasutada vabanevaid kortereid edaspidi teeninduspindadena.
10 poolt h�ülega tunnistati l�petatuks Kilingi-Nõmme Linnavolikogu liikme Argo Säravi volitused ning kinnitati tema asemel linnavolikogu liikmeks Tiiu Tammiste. Argo Särav loobus linnavoliniku staatusest omal soovil.
10 poolt h�ülega otsustati kanda Kilingi-Nõmme Linna Auraamatusse Vaike Kuik. Ettepaneku Vaike Kuiki Auraamatusse kandmiseks tegi Kilingi-Nõmme Haigla seoses tema 60. sõnnipäevaga ja kauaaegse kohusetruu töötamisega Kilingi-Nõmme Haiglas.
10 poolt h�ülega otsustati rahuldada Agu Leivitsa avaldus volikogu esimehe kohustustest vabastamiseks 1. augustist kuni 31. augustini 1998. a. Volikogu esimehe kohuset�itjaks m�ärati selleks ajaks volikogu aseesimees Kalle Song.
Volikogu informeerivas sõnav�tus r��kis linnapea Kalle Kiipus, et bussijaamal on uued rentnikud - Prink ja Jefrimov, Raba tänaval asuv Dol�kovi maja m��di maha, m��gipakkumisel olnud sõiduautot Mo�kvits ei soovitud osta, linnas tehakse heakorrastustöid ning projekteerima hakati �mbersõiduteed.
Informatsiooni andis ka volikogu esimees Agu Leivits. Tema sõnul on praegu päevakorral ettev�tluse arendamine, head kontaktid on Pärnu �rinõuandlaga. Vajalik oleks saada Euroopa Liidu rahasid, selleks tuleb arendada koostööd Lätiga, teadvustada, et Põhja-Läti ja Pärnumaa on üks tsoon. Vajalik on koostöö taastamine Limba�i, Valmiera ja meie omavalitsuste vahel, on vaja avada Jäärja piiripunkt.

Linnavolikogu protokolli põhjal Ahti Seller


Lk. 1 

Kilingi-Nõmme saabus
Heby kommuuni poolt kingitud kell

Kell, mis kingitud

Linna 60. aastapäeva puhuks Rootsi s�pruskommuuni Heby poolt Kilingi-Nõmme linnale kingitud kell hakkas kesklinna suveniiride kioski fassaadil tiksuma 3. juulil kell 14.25. Eritellimusel valmistatud Heby ja Kilingi-Nõmme vappidega kella töid üle mere Heby kommuni valitsuse juht H�kan Collin ja sotsiaalosakonna ülem Bo Larsson. Juubelipäeva pidulikul aktusel kingitud v�hendatud koopia näitab aega linnapea kabineti seinal.

Vaata fotosid!


Moodustati Kilingi-Nõmme Keskkooli hoolekogu

Aluseks v�ttes Põhikooli� ja gümnaasiumiseaduse, Kilingi-Nõmme Linnavolikogu otsuse 12. detsembrist 1997. a. (nr. 15), Kilingi-Nõmme Keskkooli �ppen�ukogu protokolli nr. 4 19. märtsist 1998. a. ja Kilingi-Nõmme Keskkooli 5. detsembri 1997. aasta kirja, andis Kilingi-Nõmme Linnavolikogu 15. juulil 1998 välja m��ruse Kilingi-Nõmme Keskkooli hoolekogu moodustamiseks.

Hoolekogu moodustati järgmises koosseisus: Mae Annast, Eve Sinijärv, Aili Laasi, Karl Ruukel, Kaspar Kaugija, K�lliki Koger, Enri Pahapill, Kalle Song, Liina Klaar.

Sama m��rusega kinnitati ka hoolekogu p�him��rus.


Uuel õppeaastal on Kilingi-Nõmme Keskkooli internaadi kasutamine tasuline

Aluseks v�ttes Põhikooli� ja gümnaasiumiseaduse, andis Kilingi-Nõmme Linnavalitsus 15. juulil välja m��ruse, millega kehtestas alates 1. septembrist 1998. a. Kilingi-Nõmme Keskkoolis internaadi tasu �he internaadi koha eest õppeperioodil (1. septembrist 31. maini) 200 krooni kuus. Tasu, mis tuleb maksta internaadi kasutajal, laekub linna tuludesse. Maksu kogumist korraldab linnavalitsus.

Keskkooli juhtkonnal tuleb internaadi kasutajate nimekiri esitada linnavalitsusele ning informeerida kehtestatud tasust internaati kasutada soovijaid.


Uus sissekanne Kilingi-Nõmme Linna Auraamatusse

Kilingi-Nõmme Linna Auraamat

Seoses 60-nda juubeliga ja l�htudes Kilingi-Nõmme Haigla ettepanekust otsustas Kilingi-Nõmme Linnavolikogu kanda Kilingi-Nõmme Linna Auraamatusse Vaike Kuiki.

Oma pikaajalise töötamise v�ltel Kilingi-Nõmme haiglas on Vaike Kuik suurte erialaste teadmistega, abivalmiduse ja kohusetundlikkusega pälvinud lugupidamise oma kolleegide ja patsientide seas. Printsipiaalse töössesuhtumisega on ta palju ära teinud haigla töö paremaks korraldamiseks.

Väljavõte Kilingi-Nõmme Linna Auraamatust
13. 07. 1998


 

Toimetaja Ahti Seller.
Neti Uudistaja nr.1; nr.2; nr.3; nr.4; nr.5; nr.6; nr.7; nr.8
Kilingi-Nõmme