Saarde Sõnumid

Saarde kihelkonna veebileht

Nr. 2, märts 1999


Kilingi-Nõmme Linnavalitsusele Kilingi-Nõmme Linnavolikogu revisjonikomisjoni akt OÜ Kilingi-Nõmme Kommunaal kontrollimise kohta

2l. jaanuar 1999. a., Kilingi-Nõmme linn.
Revisjonikomisjon järgmises koosseisus:
l. R.Kirschbaum
2. K.Jürisoo
3. L.Banyasz

1999. a jaanuaris on teostanud kontrolli OÜ-s Kilingi-Nõmme Kommunaal ning avastanud järgmised puudused:

1. Ettevõtte tööruumides esinevad sageli joomised nii lihttööliste kui ka juhtkonna seas. Antud faktor viitab sellele, et puudub selge ülevaade töödistsipliini üle.
Vabade töökohtade täitmisel ei korralda ettevõte konkurssi, samas viidates oma vastustes, et töötajate madala kvalifikatsiooni tõttu ei ole võimalik oma võimalustega lääne päritoluga autosid remontida. Arvesse võttes, et 1998. aastal on sõiduautode Opel Ascona ja Opel Rekord remonttöid tellitud firmadelt AS Propper Auto ja HEVO Tehnika OÜ 19 979,90 EEK-i eest (U. Songa vastus kirjale nr. l 15. 01. 1999. a. punktis 2),leiab komisjon, et ratsionaalsem oleks korraldada täiendõpe oma töötajatele (kursuse hind 3000-5000 EEK). Seeläbi võimaldaks ettevõte saada endale kvalifitseeritud töötajad ja hoida kokku raha, mida oleks võimalik kasutada teiste tööde teostamiseks.

2. Puudub täielik ülevaade varuosade/lao üle. Kuludokumentide, töökäskude, varuosade mahakandmise ja laomajanduse vahel esineb märkimisväärseid ebakõlasid. Ostetud varuosad, millised on töökäsus maha kantud kindlatele mehhanismidele, ei ole faktiliselt monteeritud sellele mehhanismile (A. Randmann – I seletuskiri 15. 01. 1999. a.) ( Näiteks: l6.novembril 1998. a. kod. A. Seinalt ostetud veoauto ZIL-130 starterit ei ole laoarvestustes ega monteeritud ka veoauto külge. Aprillis töökäsuga nr. 22 traktorile T-40 monteeritud käigukasti varuosad ei ole faktiliselt sellele masinale monteeritud. Traktori T-16 hüdrovoolikuid pole vahetatud j.n.e.) Inventuuri vara üle ei teostata korrektselt. Eelpooltoodu võimaldab vara ja varuosasid kasutada oma äranägemise järgi, kaasa arvatud isikliku kasu saamise eesmärgil.

3. 23. 09. 1996. a. kviitungiga nr. 673 on tasutud Majavalitsuse reklaami eest 728,25 EEK-i, kuid faktiliselt oli see sponsortoetus valimisliidule „Nõmme" Kilingi-Nõmme Majavalitsuselt (U. Songa vastus kirjale nr. 01 15. 01. 1999. a. punktis 6.1). Leiame, et Hr. U. Song antud tehingus kuritarvitas oma ametiseisundit, kuna tehingu tegemiseks puudus vajalik otsus ja seadustes ettenähtud alus (Äriseadus § 168 Ig.1 p. 5 ja Tulumaksuseadus § 19 lg. 1 ).

4. Eelpooltoodu kokkuvõtteks leiab komisjon, et ajavahemikus 17. 02.-21. 03. 1997. a. korraldatud revisjoni ettepanekuid (töödistsipliini parandamine, täpsem aruandlus, Kilingi-Nõmme Majavalitsuse juhtimise tõhustamine, linnavara sihipärane kasutamine, kuludokumentide täpne vormistamine j.n.e) ei ole oluliselt täidetud (v.t. lisana toodud eelmist revisjonikomisjoni akti) ning teeb ettepaneku kutsuda kokku erakorraline Volikogu koosolek, seoses OÜ Kilingi-Nõmme Kommunaal juhataja töölt lahkumisega.

Revisjonikomisjoni esimees:
R. Kirschbaum
Revisjonikoni liikmed:
K. Jürisoo
L. Banyasz

(Kirjaviis muutmata. Toim.)

Kilingi-Nõmme Linnavalitsuse vastus volikogu revisjonikomisjonile

1. Kilingi-Nõmme Linnavalitsus nõustub Kilingi-Nõmme Linnavolikogu revisjonikomisjoni hinnanguga OÜ Kilingi-Nõmme Kommunaal nõrga töödistsipliini kohta. Üheks põhjuseks on kahtlemata osaühingu juhtkonna vähene nõudlikkus, seda peamiselt kaadri valikul. Esinenud distsipliinirikkumistele on reageeritud küllaltki otsustavalt (1998. a. on vallandatud 4 töötajat). Osaühing on seni täitnud mõningat sotsiaalabi funktsiooni, võimaldades paljudel linnaelanikel veidigi elatist teenida ja haigekassakaarte saada. Linnavalitsus ei pea aga õigeks teha täiendavaid kulutusi kaadri väljaõpetamiseks paari välismaa auto remondiks. Kaasaegsete autode remondiga ei tule tihti toime ka suuremad remonditöökojad, vaja on ka eriseadmeid ja mõõteriistu. Perspektiivselt on siiski odavam kasutada erafirmade teenuseid kui püüda ise kõike teha.

2. Revisjonikomisjoni akti punktis 2 toodud puudused vastavad tegelikkusele. Nimetatud puuduste kõrvaldamiseks on nüüd osaühingu uue juhataja poolt rakendatud süsteem, mis peaks vältima taolisi puudusi edaspidi.

3. Formaaljuriidiliselt ei rikkunud U. Song Äriseadust, kuna 1996. a. ei olnud veel olemas Osaühingut Kilingi-Nõmme Kommunaal vaid munitsipaalettevõte Kilingi-Nõmme Majavalitsus. Sisuliselt oli U. Songa tegevus muidugi lubamatu, eriti veel majavalitsuse reklaamikulude sildi all. Vastavalt Kilingi-Nõmme Linnavalitsuse ettepanekule on U. Song tasunud nimetatud summa OÜ Kilingi-Nõmme Kommunaal arvele.

4. Kuna U. Songalt oli laekunud avaldus 23. detsembril 1998 töölt lahkumiseks omal soovil, pidi linnavalitsus avalduse rahuldama hiljemalt 22. jaanuaril 1999. a. Revisjonikomisjoni akti sai linnavalitsus samal päeval, mistõttu ei saanud linnavalitsus enam volikogu erakorralist koosolekut kokku kutsuda.

Kokkuvõttes tõdeb linnavalitsus, et nii riik kui omavalitsus on halvad peremehed ning peaksid tegelema ettevõtlusega nii vähe kui võimalik ja vajalik. Perspektiivis peaks jääma OÜ Kilingi-Nõmme Kommunaal tegevusvaldkonnaks ainult vesi ja kanalisatsioon. Teisi töid peaks linn tellima erinevatelt firmadelt või füüsilistest isikutest ettevõtjatelt. OÜ Kilingi-Nõmme Kommunaal uuelt juhatajalt nõuab linnavalitsus osaühingu saneerimist.
1999.a. üritab linnavalitsus osta osa kommunaalteenuseid mujalt, konkreetsed läbirääkimised käivad praegu kalmistute hooldamise ja saunateenuste osas.

Kilingi-Nõmme Linnavalitsus


Lugeja kirjutabKilingi-Nõmme Linnavalitsus vastab veel

Linnavalitsuse vastus volikogu liikmete Aleksander Linnu, Heino Kiviselja, Laszlo Banyaszi, Raido Kirschbaumi ja Urmas Songa arupärimistele.

Milliseks otstarbeks on ette nähtud sihtotstarbelise raha (45 000 krooni) suunamine riigieelarvest Muusikakoolile?
Tänavu esmakordselt riigieelarvest eraldatud 10 miljonit – toetused munitsipaalkunsti- ja -muusikakoolide õpilastele jaotati maakondadesse ja sealt omakorda jaotatakse valdadesse, lähtudes huvikoolis käivate laste arvust selles vallas. Summa täpsustub hiljem, 45 000 krooni on orienteeruv, laste arvu kohta alles küsiti andmeid. See on toetus omavalitsusele kooli ülalpidamiseks, et õppemaks ei tõuseks ja lapsevanemad ei peaks rohkem maksma. See on tegelikult üks tululiik, mis katab meie eelarvekulusid, konkreetselt muusikakooli ülalpidamiseks tehtavat kulu. Raha laekub ka sellesse valda, kus pole huvikooli, kuid kelle lapsed käivad näiteks meie muusikakoolis. See vald kannab meile üle koolituskulusid ja toetusraha aitab temal oma osalust kinni maksta. Ja kui nad ei maksaks meile kinni kogu muusikakooli õpilase ülalpidamist, siis vähemalt toetussumma ulatuses peavad nad meile raha üle kandma, sest see on ju sihtotstarbeline. Lapsevanemate osalusest veel niipalju, et enamasti maksavad lapsevanemad kinni 15 % kooli kuludest , meil peaks 1999. a. siis laekuma 61 650, meil on aga projektis 48 650. Mõnel pool aga maksavad lapsevanemad kinni kogu kulu või enamiku sellest.

Millistel põhjustel ei ole täidetud 1998. aastal planeeritud Spordikooli tulud?
Spordikooli 1998 .a. tulude eelarve oli 31 602 krooni. Eelarve tuluks kinnitati 30 000 krooni.
Laekus 19 046 krooni. 1. sept. 1997 oli spordikooli nimekirjas 153 last, alates 1. sept. 1998 132 last. Kui arvestada, et 15 % võis vabastada maksust, siis käis koolis 92 last, mitte 153 ega 132 last, nagu on kantud nimekirjadesse. Kui võtta arvesse laste arvu vähenemine alates 1. sept., oleks pidanud laekuma 1998. a. 29 674 krooni. Seega jäi põhjendamatult laekumata 10 628 krooni. Kuna see on spordikooli tegemata töö, siis tuleks vähendada samavõrra 1999. a. eelarve projektis spordikooli palgafondi. Selle suuruseks jääks 80 720 kr, mis on 107,9 % palgafondist 1998. a. eelarves. Või teine võimalus: jätta eelmise aasta tasemele 74 810 kr, siis väheneks 1999. a. eelarve projektis spordikooli palgafond 22 000 krooni. Spordikoolist laekuv tulu, kui õppemaks jääks samaks, on 1999. a. eelarve projektis 27 260 krooni.

Kas ja kui on, siis millistel alustel, on sõlmitud rendileping firmaga OÜ ANU&OLEV?
Firmaga OÜ ANU&OLEV rendisuhe toimib, firma tasub linnale renti 10 kr/m2 eest, tasutud on kuni 1. 04. 99. Kirjaliku rendilepingu sõlmib linnavalitsus veebruarikuu jooksul.

Kas on sõlmitud rendileping linna sauna ja Saarde kalmistu haldamiseks? Kui on, siis kellega ja millistel alustel?
Rendilepingut linna sauna ja kalmistute haldamiseks sõlmitud ei ole. Saarde ja Kilingi-Nõmme Ap. Õigeusu kalmistute hooldamiseks on sõlmitud tööettevõtu leping füüsilisest isikust ettevõtja Kalju Jürisooga 28. 01. 99. Lepingu tingimustega saab tutvuda linnavalitsuses. Linnavalitsus peab otstarbekaks suurendada teenuste ostmist eraettevõtjatelt. Sauna majandamiseks on sõlmimisel koostööleping füüsilisest isikust ettevõtja Kalju Jürisooga, kuna sauna senine majandamine OÜ Kilingi-Nõmme Kommunaali poolt on saanud terava kriitika osaliseks.

Millise rahasummaga toetavad Saarde kalmistut Tali ja Saarde vald?
Viidates oma väiksusele ja vaesusele, ei ole Tali vald meile kalmistute kulude katteks raha eraldanud. Saarde kalmistule maetakse inimesi üle terve Eesti, palju ka Pärnust, ka need vallad ei toeta kalmistu hooldamist. Samas ei osale Kilingi-Nõmme linn nende kalmistute kulude katmisel, kuhu meie elanikke on maetud. Saarde vald on nõus kalmistu toetamisega. Eelmisel aastal küsisime selleks 35000.- krooni, tänavu on projektis 30 000 krooni. Kas me selle raha saame, on küsitav: kokku peaks Saardelt saama tänavu minimaalselt 1,7 miljonit, optimaalselt 1,86 milj. Saarde lubab maksta aga 1,5 milj. Mis kulu ta katab ja mida mitte, on alles läbirääkimiste küsimus.

Miks lõpetati linnalehe „Uudistaja” väljaandmine?
Linnalehe „Uudistaja” väljaandmine lõpetati lehe toimetuse soovil. Eraettevõtluse baasil hakkas ilmuma kogu piirkonna (kihelkonna) elu kajastav leht „Saarde Sõnumid”. Linnavalitsus peab sellist protsessi täiesti loomulikuks. Meie andmetel on Eestis jäänud väga vähe (kui üldse on) munitsipaalajalehti, v.a. ehk ametlikud infolehed. Lehe väljaandjate eesmärk olla mitte ainult Kilingi-Nõmme linna , vaid kogu Saarde kihelkonna häälekandja ning sõltumatu omavalitsustest on meie arvates kiiduväärt.

Mis on saanud nendest varadest, millised olid vajalikud linnalehe väljaandmiseks?
Ajalehe väljaandmiseks vajalikud varad on ikka linna omandis. Varade edasise kasutamise kohta lehe väljaandmiseks on sõlmitud leping 4. 01. 99.a.

Kes saab Kilingi-Nõmme linna serverite kasutamisest tulu?
Linna interneti serveri kasutamisest saab tulu kogu Saarde kihelkond, serveris oleva informatsiooni edastamise näol saab meist infot kogu maailm. Rahalist tulu linn ei saa.

Miks ei ole kajastatud 1999. aasta Kilingi-Nõmme linna eelarves laululava tulud ja kulud?
Laululava kasutamine seondub klubiga, hooldamine heakorraga. Praegu ei ole veel teada, kui suur on lava kasutamisel elektrikulu, mis tulud-kulud kaasnevad tellitud üritustega, kui palju eraldatakse raha maakonnast ühisürituste tarbeks, kui nemad on ürituse korraldajad jne. Eraldi koristajat laval ei ole, see on suveaia koristaja tööülesannetes. 1999. a. on sisseelamiseks.

Kes haldab laululava?
Laululava kasutamist korraldab klubi.

Millest koosnevad Kilingi-Nõmme linna 1999. a. eelarves p 281/99 planeeritud muud kulud?
Osa 281 ptk 99 „muud kulud” 100 000 kr koosneb maapanka jäänud summast (üle 88 000) ja varastatud summast (üle 11 000), mis tulevad tänavu kanda kuludeks.

Mida sisaldavad Kilingi-Nõmme linna 1999. aasta eelarves p 016/99 muud laekumised?
Osa 016 ptk 99 „muud laekumised” 150 000 – selle alla kantakse igasugused laekumised, näit erastamise, tagastamise jm toimingute eest, kooli töövihikute müük, telefoni kasutamine, elektri kasutamise kinnimaksmine, internaadi kasutamise raha jmt.

Kui palju oli rahalisi vahendeid linna arengufondis fondi likvideerimise hetkel ja kuhu need paigutati?
Linna arengufondi arvel oli maapanga sulgemisel 2943.66 kr. Lisaks oli samal eelarvevälisel a/a-l spordiklubi, keskkooli, arvutiklassi, turu jm rahad. Kokku sellel a/a-l oli 40508.34 kr, millest tagastati 36406.67 kr. Maapanka jäi 4101.67 kr, mida ei tagastata. Maapanka jäänud rahadest oli arvestuslikult linna arengufondi raha 298.21 kr. Lisandunud on pangaintressid 328.63 kr, kulunud 10 kr pangakuludeks, aasta lõpuseis 2964.08 kr, raha on eelarvevälisel arvel. Volikogu otsusele 14. 12. 98 nr 32 lõpetada arengufondi tegevus peab veel järgnema rida toiminguid registrist kustutamiseks.


Lk. 2 

Loe uudiseid!

Uudiseid Tihemetsast

Tähistati tehnikumi aastapäeva

Jaanuaris 1926, peale kolmekuningapäeva istusid esimest korda Voltveti mõisasaalis pikkadele pinkidele pikkade laudade taha 20 noort meest, et alustada metsatarkuste taganõudmisega. Nüüd meenutasid samasse saali kogunenud tehnikumi õpilased ja õpetajad seda kui tehnikumi sünnipäeva.
Põgusa tagasivaate käidud teele tegi õpetaja Aivar Õun. Õppe- ja ühiskondliku töö parimaid peeti meeles lõvidega kaunistatud tehnikumi särgiga. Ja võiski istuda peolaudade taha, kus iga õpperühma ootas sünnipäevakringel ja sinna juurde „Sprite” pudel.
Nagu sünnipäevadel ikka, võeti üles ka ühislaulud. Oli tore päev see kooli sünnipäev!

Koolituskursus raietöölistele

Tehnikum korraldas eksperimendi korras esimese kolmenädalase kursuse raietööliste koolitamiseks. Esimene nädal kulutati teooriale: metsatakseerimise alused, raiete liigid, saagide tüübid, ehitus ja hooldus. Kaks nädalat aga toimusid praktilised tööd metsas. Kursuse edukat lõpetamist kinnitati raietöölise kutsetunnistusega.
Osavõtutasu oli 2500 krooni. Selle sisse kuulus majutamine, lõunasöök ja kohvipaus raielangil. Kursuse tasu võib taotleda ka sotsiaalametist.
Järgmiste kursustega tehakse algust oktoobris.

Esikohaga Mõdrikult

Mõdrikul toimus põllumajandustehnikumide õpilaste sekretäritöö kutsevõistlus. Individuaalselt saavutas esikoha Tihemetsa tehnikumi õpilane Daniela Tonkson. Elo Saar oli viies. Võistkondlikult jagati esikohta Mõdrikuga. Edukalt esinenute selja taga seisis oma julgustava ja moraalse toega õpetaja Külli Song.

Case päev

Ameerika firma Case toodetavaid traktoreid tutvustava õppepäeva korraldas tehnikumis Jõgeval asuv AS Tammel, kes organiseerib ka nende müüki Eestis. Muuseas, firma Case on esimene, kes 1892. a sobitas aurutraktorile bensiinimootori ja alates 1906. aastast juurutas inglise keelde mõiste "tractor" (ladina keeles trahere = tõmbama) ja selle vahendusel juurdus see ka teistesse keeltesse, sealhulgas 1914. a ka eesti keelde.
Päev algas firma traktoreid, nende ehitust ja töötamist tutvustavate videofilmide demonstreerimisega. Veel tutvustati perspektiivikat AFS süsteemi, mis kujutab endast navigeerimist põllutööde tegemisel satelliitide abil. Eesti küll ulatub satelliitide mõjupiirkonda, kuid esialgu puuduvad majanduslikud võimalused selle kasutamiseks.
Õppesõidu väljakul aga oli võimalik praktiliselt tutvuda Case traktoriga ja sellega proovisõitu teha.
Õppepäeval osalesid tehnikumi õpilased, erialaõpetajad ja kohalikud asjasthuvitatud. Õppepäev arvati mõlemapoolselt kordaläinuks. Samas lepiti ka kokku edasise koostöö osas.

KUHNi päev

KUHN on prantsuse juhtiv põllumajandusmasinaid tootev firma, millel on esindused kõigis maailmajagudes, rohkem kui 50 riigis. KUHNi ametlik esindaja Eestis on Jõgevamaal Palamusel asuv OÜ Saksa Maatehnika. Viimane, eesotsas juhatuse esimehe Christoph Hamkensiga korraldas tehnikumis firma tehastes toodetavaid traktoreid ja põllumajandusmasinaid tutvustava õppepäeva. Demonstreeriti videofilme ja soovijatele jagati firma toodangut tutvustavaid prospekte.
Kohal olid ka Tartu Tootjate Liidu esindajad - kommertsdirektor Jaak Nõmsalu, müügijuht Jaanus Metsaots ja projektijuht Urmas Oja.
Nemad tutvustasid oma ettekannetes firma New Holland (http://www.newholland.com) traktoreid, nende ehitust ja paremusi võrreldes teiste firmade traktoritega.
Õppepäeval osalesid tehnikumi vanemate kursuste õpilased, eriainete õpetajad ja rohkearvuliselt ümbruskonna talunikke. Esinejad vastasid kuulajate arvukatele küsimustele. Eriti palju oli küsida talumeestel.
Õppepäevaga jäid rahule nii korraldajad kui osavõtjad. Lepiti ka kokku edasise koostöö osas.

Tähistati vabariigi aastapäeva

Vabariigi aastapäeva eelhommikul kogunesid tehnikumi õpilased ja õpetajad saali, et pidulikult meeles pidada Eesti Vabariigi 81. sünnipäeva. Päevakohase sõnavõtuga esines ajalooõpetaja Juhan Post.

Karl Pettai


Loe uudiseid!

Uudiseid Talilt

Tali vallavolikogu istungil

28. jaanuaril toimunud istungist võttis osa 6 vallavolikogu liiget, Tali vallavanem Ants Tiido, VA „Tamu” juhataja Paul Metsasalu, VA „Tamu” raamatupidaja Tiiu Kurm, Tali Seltsimaja juhataja Indrek Talts, valla pearaamatupidaja Lehti Meerents.

Esmalt vaadati läbi volikogule laekunud avaldused. Volikogu revisjonikomisjonile oli järelpärimise valla nn. spordisaali kapitaalremondi kohta esitanud Jaanus Moppel. Heiki Ärm informeeris volikogu revisjonikomisjoni aktist, millega oli vastatud ka eelpoolmärgitud järelpärimisele.
Jaanus Moppel oli vallavolikogule esitanud ka järelpärimise vallavalitsuse poolt makstavate toetuste kohta. Antud teemal võttis sõna taas Heiki Ärm, kes nentis, et revisjonikomisjonil puudub vastus antud probleemile, kuna järelpärimisele vastates on vajalik juriidiline seisukoht. Ühel häälel kohustati vallavolikogu esimeest Aleksander Vilinurme pöörduma antud probleemiga valla juristi poole ning järgmisel volikogu istungil esitada juristipoolne vastus.
Kuulati Tali Seltsimaja juhataja Indrek Taltsi sõnavõttu Tali Seltsimajja Interneti püsiühenduse loomise kohta. Sõna võtsid ka Aleksander Vilinurm, Ants Tiido, Heiki Ärm ja Priit Post. Ühel häälel kohustati Indrek Taltsi moodustama antud küsimuse lahendamiseks komisjon ning välja töötama Interneti püsiühenduse loomiseks miinimumprogramm.
Lahendati Vello Taburi VA „TAMU-le” kuuluva traktorikäru ostusoovi avaldus. 4 poolt ja 1 vastuhäälega otsustati traktorikäru müüa sooviavaldajale 2000 krooniga.
Jaanus Moppeli 14. 12. 1998 protesti arutelu Tali vallavolikogu erakorralise istungi protokolli, salajase hääletuse protokolli ja otsuse kohta (12. 11. 1998 nr. 10) otsustati 5 poolthäälega lükata volikogu liikmete puudumise tõttu järgmisele istungile.
Järgneva päevakorrapunkti raames kuulati VA „TAMU” juhataja Paul Metsasalu ja raamatupidaja Tiiu Kurmi sõnavõtte, mis andsid lühida ülevaate ettevõtte majanduslikest probleemidest. Vallavanem Ants Tiido tegi ettepaneku koondada VA „TAMU” raamatupidaja ning raamatupidamine viia ühtseks valla raamatupidamisega, saamaks täielikku ülevaadet VA „TAMU” tööst ja ühtlasi kokku hoida ka valla kulusid. Sõna võttis ka valla pearaamatupidaja Lehti Meerents. 5 poolthäälega otsustati vee- ja kanalisatsiooni hinnad jätta tõstmata, jätta VA „TAMU” raamatupidaja koondamata, kompenseerida igakuine VA „TAMU” puudujääk 500 krooni valla eelarvest. VA „TAMUt” kohustati järgmiseks vallavolikogu istungiks esitama 1999. aasta eelarve.
Kolmanda päevakorrapunktina toimus valla 1999. aasta eelarve esimene lugemine. Ettekandega esines vallavolikogu liige Ain Iloste.
Järgnevalt võeti 5 poolthäälega vastu vallavolikogu otsus nr. 1 „Pärnu ATP aktsiate ost”, millega otsustati jätta ostmata Saarde Vallavalitsuse omanduses olevaid AS Pärnu ATP aktsiaid, kuna ost ei oleks vallale kasulik.
5 poolthäälega võeti vastu vallavolikogu otsus nr. 2 „Muudatused Tali valla kantselei struktuuris”, mille põhjal kaotatakse alates 01. 02. 1999. a. Tali valla kantselei struktuurist Tali valla hariduse- ja kultuurinõuniku ametikoht, kuna vallavolikogu ning vallavanem ei pea antud ametikohta kantselei struktuuris vajalikuks.
5 poolthäälega võeti vastu ka vallavolikogu otsus nr. 3 „Tali valla Taastamise- ja Arengufondi tegevuse lõpetamine”. Fondi tegevus lõpetati alates 01. 01. 1999. a.
4 poolt- ja 1 erapooletu häälega võeti vastu otsus nr. 4 „Riigikogu valimiste jaoskonnakomisjoni ja komisjoni esimehe kinnitamine”. Otsusega kinnitati valimisjaoskonna nr. 49 komisjoni koosseisu 7 liiget ja 3 varuliiget. Liikmeteks on Signe Post (esimees), Ly Loorents, Siiri Pääsuke, Paul Metsasalu, Indrek Talts, Talvi Saar, Õie Sepp. Varuliikmeteks Ain Iloste, Arne Lainela ja Maio Pahk.
Seoses konstaabli istungile ilmumata jätmisega otsustati arutelu politseitööst Tali vallas 1998. aastal ühehäälselt edasi lükata järgmisele istungile.

Vallavolikogu istungiprotokolli põhjal
Ahti Seller


 

Toimetaja Ahti Seller.
Kujundus Crazy-Mama Production
Saarde Sõnumid nr.1
Neti Uudistaja                Kilingi-Nõmme