Neti Uudistaja

Kilingi-Nõmme veebileht

Nr. 5, märts 1998


Kilingi-Nõmme linnavalitsuses toimus Pärnu Omavalitsuste �henduse koosolek

�hinenud

10. märtsil toimus Kilingi-Nõmme Linnavalitsuses Pärnu Omavalitsuste �henduse koosolek. Koosolekust võtsid osa Audru vallavanem Rein Talisoo, Halinga vallavanem Endel M�emets, Tori vallavanem Jüri Puust, V�ndra vallavanem Peeter Reiman, V�ndra haridusn�unik, H��demeeste vallavanem Urmas Aava, Tootsi vallavanem Kalju Ahman, Tootsi arvutispetsialist, Kilingi-Nõmme Linnavolikogu esimees Agu Leivits ja Kilingi-Nõmme linnapea Kalle Kiipus.

Arutati maavanema Toomas Kivim�e ettepanekut, kuidas jagada vabariigi toetusfondist eraldatavat raha.

Pärnumaa haridusasutuste infotehnoloogia arengukavast r��kis Tiigrih�ppe maakondliku töögrupi liige Erli Aasamets. Kilingi-Nõmme linna ning linnavalitsuse arvuti� ja internetiseerimisest k�nelesid linnapea Kalle Kiipus ning linnavolikogu esimees Agu Leivits.

Foto: �hinenud omavalitsejad Kilingi-Nõmme linnapea kabinetis.

Ahti Seller


Saarde Vallavolikogus arutati

25. veebruaril toimunud volikogu istungilt puudus üks volikogu liige.
Peale vallavolikogu esimehe Aivar �una ettekannet Lodja Metskonna taotluse kohta otsustati kustutada tööandja eluruumide nimekirjast järgmised Saarde vallas asuvad Lodja Metskonna elamud koos kõrvalhoonetega:

  1. Kello elamu,
  2. T�itoja elamu,
  3. Karumulla metsavahi kordon,
  4. Kutja töölismaja.

Pärnu Maakohtu kaasistujaks otsustati valida taas Arvi Mogiln�i.

Kuulati ära peamaakorraldaja Toivo Roseni ettekanne endise Kuninga A-208 talu maaomandisse vormistamisest tingitud Tali ja Saarde valla vahelise piiri osalise muutmise kohta. Praegune valdadevaheline piir l�bib endist talumaad. Vallavolikogu otsustas teha ettepaneku Tali Vallavolikogule ligikaudu 3,5 ha suuruse maa-ala liitmiseks Saarde valla maadega.

Aluseks v�ttes Tihemetsa reformikomisjoni 12. 12. 1995. aasta protokollilise otsuse nr. 28 p. 3 (endise Peetri talu laut-k��ni mittetagastamise kohta õigustatud subjektile) otsustas vallavolikogu olemasolevate hoonete s�ilimise tagamiseks võtta Saarde Vallavalitsusel Tihemetsa Sovhoostehnikumi poolt 1976. aastaks maha kantud ning Tihemetsa reformikomisjoni poolt inventuuri kõigus arvele võtmata jäänud endise Peetri talu laut-k��n Saarde valla bilanssi.

Seoses Saarde valla tulude baasi ja valla eelarvele eraldatava toetusfondi suuruse t�psustamisega Eesti Vabariigi Valitsuse poolt otsustas vallavolikogu Saarde valla eelarve tulude osas viia sisse vajalikud muudatused.

Kinnitati Pärnu maavanema korraldusega eraldatud õpetajate 8 kuu pedagoogilise töötasu fond summas 656 000 krooni ja Saarde valla eelarvest omavahendite arvelt 51 816 krooni jaotus kuni 01. 09. 1998. a. koolide vahel j�rgnevalt: Tihemetsa Põhikool - 515 200, Jäärja Algkool - 141 824 ja Kanaküla Algkool - 50 792 krooni.


Intervjuu Miss Pärnuga! 

Uudiseid Tihemetsast 

Kooliuudised 

Pärnumaa konsulendid

M�tteid eutanaasiast 

Kilingi-Nõmme klubis kohtus linnakodanikega Eesti Keskerakonna esindus

Keskerakonda esindasid erakonna peasekret�r K�llo Arjakas, juhatuse liikmed Liina Tõnisson ja Jaan Leetsaar, Pärnu osakonna juhataja Eerika Lage ning Anti Liiv.
Erakondlaste esinemine seisnes p�hiliselt nii vabariigi presidendi juubelik�ne, võimul oleva valitsuskoalitsiooni kui kohaliku omavalitsuse halvustamises ning enda kiitmises. Ju ei arvestatud, et ka vabariigi ��remaadel loetakse ajalehti, kuulatakse raadiot ja vaadatakse televiisorit, arutletakse poliitika üle ning osatakse ka m�telda. Miks muidu võitis kohtumise lõpul Jaan Leetsaar: "Sellepärast teil elu siin nii kehv ongi, et te valimistel ei h�ületanud Keskerakonna poolt."

Ahti Seller


Kilingi-Nõmme linnavolikogu istungitel

18. veebruaril toimunud Kilingi-Nõmme linnavolikogu istungist võttis osa 11 volikogu liiget 15-st, linnapea Kalle Kiipus, abilinnapea Tõnu Lapp, linnasekret�r Maie Tuuksam ja n�unik Eesi Kolla.

10 poolt ja 1 vastu h�ülega otsustati vastu võtta Kilingi-Nõmme Linnavolikogu m��rus, millega kinnitati Kilingi-Nõmme linna 1997. a. eelarve t�itmise aruanne.
Kilingi-Nõmme linna 1998. a. eelarve otsustati ühel h�ülel suunata teisele lugemisele.
ühel h�ülel otsustati vastu võtta Kilingi-Nõmme Linnavolikogu otsus, mille alusel alates 1. märtsist 1998. a. t�useb Kilingi-Nõmme linnavalitsuse töötajate palk 25 %.

11. märtsil toimunud linnavolikogu istungist võttis osa 8 volikogu liiget 15-st, linnapea Kalle Kiipus, abilinnapea Tõnu Lapp, linnavalitsuse n�unik Eesi Kolla ja linnavalitsuse infospetsialist Ahti Seller.

�hel h�ülel otsustati vastu võtta Kilingi-Nõmme Linnavolikogu m��rus nr. 28. Sellega kehtestati lastepäevakodu "Krõll" teenuse kasutajatele alates 1. septembrist 1998. a. kehtima hakkavad toitlustamise päevamaks ja �ppekulu kuumaks.
Toimus Kilingi-Nõmme linna 1998. aasta eelarve teine lugemine ning peale vaheaega ka kolmas lugemine. 7 poolt ja 1 vastu h�ülega otsustati vastu võtta Kilingi-Nõmme Linnavolikogu m��rus nr. 29, millega Kilingi-Nõmme linna 1998. aasta eelarve kinnitati.
Kilingi-Nõmme Majandus�histu taotlust Pärnu tn. 42 hoone eluruumide tööandja eluruumideks arvamise kohta ei rahuldatud. Leiti, et on vaja veel t�psustada taotlusega seotud asjaolusid (kontrollida elanike sissekirjutused).
Aluseks v�ttes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse - 18 lg 2, - 20 lg 6 (RT I 1993, 37, 558) ja volikogu liikme Endel-Eerik Maddisoni avalduse otsustas linnavolikogu ühel h�ülel vastu võtta otsuse Endel-Eerik Maddisoni volikogu liikme volituste lõpetamise kohta.
P�gusa informatsiooni linnas toimuvast ja linnavalitsuse l�hiplaanidest andis linnapea Kalle Kiipus.


 

Lk.1        Lk.2        Lk.3       Lk.4

Toimetaja Ahti Seller, ahti@kilingi.ee.
Neti Uudistaja nr.1; nr.2; nr.3; nr.4
Kilingi-Nõmme