Neti Uudistaja

Kilingi-Nõmme veebileht

Nr. 6, aprill 1998


Kilingi-Nõmme linn 60!

Pidu, pidu!!

19. aprillil sel aastal saab Kilingi-Nõmme linnana 60-aastaseks. On p�hjust kõigile linnakodanikele õnne soovida, sest, mis on linn - kas ainult kogum maju ja tänavaid? Eelkõige teevad linnast linna tema elanikud, enamik kilinginõmmelastest on tublid ja töökad inimesed, kellest igaüks on andnud oma panuse linna arengusse, meil on jätkunud eredaid isiksusi kogu Vabariigi jaokski �Elmar Salumaa, Neeme Kuningas, Toomas Voll, Liisi Koikson�

Meil on pahatihti kombeks viriseda oma linna üle: ei ole töökohti, noortel pole midagi teha, lähevad minema, j��vad ainult vanad, linn sureb välja. Paljugi sellest jutust võib t�si olla, kuid m�elgem pisut. Eestimaa on nii väike, kuhu meil minna on, �htviisi raske on praegu kõikjal väikelinnades, kindlasti raskemgi - tuletame meelde Oru ja V�hma olukorda. L�hemaid naabreidki - M�isak�la ja Abjat pole nagu millegi pärast kadetseda. Vastupidi, on p�hjust uhke olla, kui nii mõnigi meilt läbi s�itnud inimene tuletab Kilingi-Nõmmet meelde kui ilusat puhast linna, kus on palju rohelust ja ilusaid tüdrukuid.

Olgem uhked ja armastagem oma linna, sest ta v��rib seda, ta on meie kodulinn. Kusagil on �eldud: kes endast ise lugu ei pea, sellest ei pea teisedki. Ja �rgem unustagem, kõik, mis Kilingi-Nõmmes sõnnib, on meie endi teha, tuleb ainult käed k�lge panna. Nii, nagu inimese elus on oma t�usud ja m��nad, nii on need olemas linnalgi. Oleme kindlad, et Kilingi-Nõmme on arenguteel, küll aeglasemal, kui me sooviksime, aga linn areneb, on ja j��b.

Täname kõiki linnakodanikke tehtud töö eest, õnnitleme meie �hise juubeli puhul ja soovime, et meie kõikide j�upingutuste tulemusena oma linna üle ikka rohkem ja rohkem uhkust tunda võime.

Kilingi-Nõmme Linnavalitsus


Kilingi-Nõmme linnavolikogu istungitel

13. aprillil toimunud Kilingi-Nõmme Linnavolikogu istungist võttis osa 6 volikogu liiget 15-st, linnapea Kalle Kiipus, abilinnapea Tõnu Lapp, linnasekret�r Maie Tuuksam, n�unik Eesi Kolla.

�hel h�ülel otsustati vastu võtta Kilingi-Nõmme Linnavolikogu otsus nr. 22 �Kilingi-Nõmme linnale kuuluvate elektriseadmete üleandmine Lõuna Elektriv�rkudele�. Lõuna elektriv�rkude bilanssi anti üle järgmised p�hivahendid-elektriseadmed: Aia 15/0,4 kV alajaama jaotusseadme kapid - bilansiline v��rtus 78 571 krooni; Klubi alajaama Aia tn. elamute 3, 5, 7 0,4 kV kaabelliinid ja kaablikapid (3 tk) - bilansiline v��rtus 80 000 krooni; Aia alajaama Aia tn. elamu 15 0,4 kV kaabelliin ja kaablikapid (5 tk) - bilansiline v��rtus 54922 krooni. Otsus j�ustus 1 päev pärast avalikustamist linna teadete tahvlil.

Linnavolikogu istung

Volikogust lahkunud Endel-Eerik Maddisoni asemel otsustati ühel h�ülel asendusliikmeks vastu võtta Urmas Song (Kilingi-Nõmme Linnavolikogu otsus nr. 23).

5 poolt ja 1 erapooletu h�ülega otsustati linna 60. juubeli puhul kanda Kilingi-Nõmme Linna Auraamatusse Asta Suss, Aino Pärdijaak ja Laine Piirmets (kõik kolm Kilingi-Nõmme Kilingi-Nõmme Keskkooli direktori ettepanekul), Aarne Link (ajalehe �Uudistaja� toimetuse ettepanekul), Johannes Karotamm ja Ilse Volt (mülemad Urmas Songa ettepanekul), Tooni Soon (Mae Annasti ettepanekul), Liisi Koikson (Kalju Jürisoo ettepanekul), Maret Nõmtak (abilinnapea Tänu Lapi ettepanekul), Helgi Smirnova (lastepäevakodu �Krõll� juhataja Tea Ruuli ettepanekul), Aleksander Lind (linnavolikogu esimehe Agu Leivitsa ettepanekul), Heby Kommuun ja T�rnsj�-�stervala Lyons Klubi (linnapea Kalle Kiipuse ettepanekul).

L�petas linnavolikogu istungi traditsiooniline päevakorrapunkt �Informatsioon ja k�simustele vastamine�. Linnapea Kalle Kiipus andis teada, et 19. aprilliks p��takse üle h��veldada kõik linna kruusakattega tänavad ning vastas linnavolikogu liikme Kalju Jürisoo k�simusele, miks dr. E. Maddison lahkus piirkonnaarsti kohalt?

Foto: Linnavolikogu liikmed istungil.

Linnavolikogu protokolli põhjal Ahti Seller


Kilingi-Nõmme 60! 

Uudiseid Tihemetsast 

Kooliuudised 

Kilingi-Nõmme ajaloost 

Tali vallas toimunust 

üle-eestiline Neidude Koor "Leelo" leelotas Alpide n�lval

Riva del Gardas, kus 5.-8.apr. toimus V rahvusvaheline koorifestival. Eesti neidude laulu hinnati kulddiplomiga. Koori 57 lauljast 8 on kilinginõmmelased: Liina Klaar, Siiri Schmidt, Evelin Adamson, Laila Ruusmaa, Pille-Riin Sepp, Reelika Rohtmaa, Kerli Kuusk ja allakirjutanu. Dirigendid on Toomas Voll ja Lennart J�ela, kontsertmeister Tiia Hermann, h�üleseadja Leelo Talvik. Muusikaliste elamuste kõrval j�id meelde toomingad ja ��bikud Viinis, Veneetsia ja Alpid.

Liis Kolla


Pärnu maakonna näiteringide päevast võttis osa ka Kilingi-Nõmme trupp

Laupäeval, 4. aprillil Kablis toimunud Pärnu maakonna näiteringide päevast võttis osa ka meie klubis teist hooaega tegutsev näitering. Esinemiseks valiti katkend valmivast J. Orgusaare näidendist "Suured vaimud".
žürii jagas meie trupile ohtralt kiidus�nu, r�hutati tublit edasiminekut v�rreldes eelmise aastaga, trupi �htlast taset ja esitatud katkendi stiilipuhtust.
Kokku osales maakonnast 10 näiteringi. Parimaks meesosatäitjaks valiti kilinginõmmelane Madis Räästas.
"Suured vaimud" tulevad lavale Kilingi-Nõmme klubis 25. aprillil kell 20.00 �htul.


Saarde Vallavolikogus arutati

1. aprillil toimunud vallavolikogu istungist puudujaid ei olnud.
Seitsme poolth�ülega kaheteistk�mnest valiti salajase h�ületamise tulemusena vallavolikogu aseesimeheks V�ino Lill.
Lodja metskonna taotluse põhjal otsustati kustutada tööandja eluruumide nimekirjast järgmised Saarde vallas asuvad Lodja metskonna elamud koos kõrvalhoonetega: Reiu elamu koos aida, sauna ja kaevuga ning Massi metskonna I jsk. kordon koos kõrvalhoonetega.
Kuulati abivallavanema A. Pedaja ettekannet valla korra endiste eeskirjade t�psustustest, t�iendustest ja parandustest. Valla korra eeskiri v�eti etteloetud kujul teadmiseks.
L�bi arutati ka vallakodanike avaldused. T�psemat infot saab huvi korral Saarde Vallavalitsusest.


Tali Vallavolikogu istungil

24. märtsil toimunud istungist võttis osa 7 vallavolikogu liiget.
Istungil kinnitati Tali valla aastaaruanne, kuulati vallavolikogu liikme Heiki �rmi ettekannet majanduslike huvide deklareerimisest, arutleti VE �Tamule� kuuluva spordisaali elektri kasutamise arvestuse ning VE �Tamu� vee ja kanalisatsiooniga seotud probleemide üle.
V�eti vastu otsus, millega Tali vallavolikogu n�ustus Saarde Vallavolikogu otsusega, et valdadevahelise piiri muutmisega j��b talumaa A-207 vastavalt Pärnu Maavalitsuse Maaosakonna juhataja kokkuleppele terves ulatuses Tali valla piiridesse. Otsus j�ustub peale projekti kinnitamist Pärnu maavanema poolt.
H��demeeste Vallavolikogule otsustati teha ettepanek vastavalt esitataval projektil märgitud piirides ligikaudu 42,12 ha suuruse maa-ala liitmiseks Tali valla maadega.
Vaadati läbi vallavolikogule laekunud kirjad ja avaldused ning vastati esitatud k�simustele.


 

Lk.1        Lk.2        Lk.3       Lk.4        Lk.5

Toimetaja Ahti Seller, ahti@kilingi.ee.
Neti Uudistaja nr.1; nr.2; nr.3; nr.4; nr.5
Kilingi-Nõmme